หน่วยงาน Training ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทยรีเซอร์วิสเซส จำกัด) BlueVenture TPA – Training ผู้ให้บริการด้านการพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมให้แก่บุคลากรในธุรกิจประกันภัยมามากกว่า 20 ปี ซึ่งบริษัทฯ เป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับ-ขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มาตั้งแต่ปี 2552 – ปัจจุบัน

    บริษัทฯจัดอบรมหลักสูตรเพื่อการขอรับ-ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัยเป็นประจำทุกเดือน ท่านสามารถเลือกหลักสูตรที่สนใจได้ดังต่อไปนี้

   
  หลักสูตร ขอรับ-ขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1-3 (Online) 6 ชั่วโมง
เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ขอรับ)
 • ผู้ที่ต้องการขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 – 3 (ต่อ 1,ต่อ 2 และ ต่อ 3)
  ขอรับ-ขอต่ออายุใบอนุญาต
ตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1-3
(ต่อ 1 / ต่อ 2 / ต่อ 3)
เวลาอบรมต่อหลักสูตร: 6 ชั่วโมง  (ไม่รวมการทำแบบทดสอบ)
ขอบเขตเนื้อหา (หลักสูตร ตามประกาศสำนักงาน คปภ.)
✔ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านประกันภัยที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพตัวแทนวินาศภัย ได้แก่ กฎหมายและกฎระเบียบ ธุรกิจประกันภัย การจัดการความเสี่ยงภัย ผลิตภัณฑ์ประกันภัย และจรรยาบรรณ
  สอบถามข้อมูล

✆ 02-660-1234 ต่อ 6

✆ 02-494 7000 ต่อ 6

email:technic@blueventuretpa.com
line id: @bvtn

สิ่งที่ท่านจะได้รับ:

✔ ได้รับใบประกาศไม่เกิน 3 วันทำการหลังจบอบรมทางอีเมล และ สามารถนำใบประกาศไปยื่นกับสำนักงาน คปภ. เพื่อขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุใบอนุญาตของท่าน

วันที่ : เปิดอบรมเป็นประจำทุกเดือน
**ผู้เข้าร่วมอบรมต้องยืนยันตัวตนก่อนวันอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด

  วิธีการ : Online ผ่าน โปรแกรม Webex

**กรุณาตรวจสอบหลักสูตรที่ท่านต้องอบรมกับทางสำนักงานคปภ. หากท่านลงทะเบียนผิดหลักสูตรหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการสมัครอบรม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการให้บริการและการคืนค่าอบรม**

 

   
  หลักสูตร ขอรับ-ขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต / วินาศภัย ครั้งที่ 1-3 (Online) 10 ชั่วโมง
เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย (ขอรับ)
 • ผู้ที่ต้องการขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 – 3 (ต่อ 1,ต่อ 2 และ ต่อ 3)
 • ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต (ขอรับ)
 • ผู้ที่ต้องการขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1 – 3 (ต่อ 1,ต่อ 2 และ ต่อ 3)
  ขอรับ-ขอต่ออายุใบอนุญาต
นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย 
ครั้งที่ 1-3
(ต่อ 1 / ต่อ 2 / ต่อ 3)
เวลาอบรมต่อหลักสูตร: 10 ชั่วโมง  (ไม่รวมการทำแบบทดสอบ)
ขอบเขตเนื้อหา (หลักสูตร ตามประกาศสำนักงาน คปภ.)
✔ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านประกันภัยที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ได้แก่ กฎหมายและกฎระเบียบ ธุรกิจประกันภัย การจัดการความเสี่ยงภัย ผลิตภัณฑ์ประกันภัย และจรรยาบรรณ
  สอบถามข้อมูล

✆ 02-660-1234 ต่อ 6

✆ 02-494 7000 ต่อ 6

email:technic@blueventuretpa.com
line id: @bvtn

สิ่งที่ท่านจะได้รับ:

✔ ได้รับใบประกาศไม่เกิน 3 วันทำการหลังจบอบรมทางอีเมล และ สามารถนำใบประกาศไปยื่นกับสำนักงาน คปภ. เพื่อขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุใบอนุญาตของท่าน

วันที่ : เปิดอบรมเป็นประจำทุกเดือน
**ผู้เข้าร่วมอบรมต้องยืนยันตัวตนก่อนวันอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด

  วิธีการ : Online ผ่าน โปรแกรม Webex

**กรุณาตรวจสอบหลักสูตรที่ท่านต้องอบรมกับทางสำนักงานคปภ. หากท่านลงทะเบียนผิดหลักสูตรหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการสมัครอบรม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการให้บริการและการคืนค่าอบรม**

 

   
  หลักสูตร ขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน-นายหน้าประกันชีวิต / วินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (Online) (ตัวแทน 30 ชั่วโมง นายหน้า 50 ชั่วโมง)
เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน-นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (ต่อ 4)
  ขอต่ออายุใบอนุญาต
ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป
(ต่อ 4)
เวลาอบรมต่อหลักสูตร: 30 ชั่วโมง สำหรับตัวแทน / 50 ชั่วโมง สำหรับนายหน้า
ขอบเขตเนื้อหา (หลักสูตร และโครงสร้างอ้างอิงตามประกาศสำนักงานคปภ.)

✔ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านประกันภัยที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพตัวแทน-นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ได้แก่ กฎหมายและกฎระเบียบ ธุรกิจประกันภัย การจัดการความเสี่ยงภัย ผลิตภัณฑ์ประกันภัย และจรรยาบรรณ
✔ ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย และธุรกิจประกันภัย [ขั้นต่ำ 9 ชั่วโมง]
✔ การพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ
✔ กฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณ [ขั้นต่ำ 6 ชั่วโมง]

  สอบถามข้อมูล

✆ 02-660-1234 ต่อ 6

✆ 02-494 7000 ต่อ 6

email:technic@blueventuretpa.com
line id: @bvtn

สิ่งที่ท่านจะได้รับ:

✔ ได้รับใบประกาศไม่เกิน 3 วันทำการหลังจบอบรมทางอีเมล และ สามารถนำใบประกาศไปยื่นกับสำนักงาน คปภ. เพื่อขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุใบอนุญาตของท่าน

วันที่ : เปิดอบรมเป็นประจำทุกเดือน
**ผู้เข้าร่วมอบรมต้องยืนยันตัวตนก่อนวันอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด

  วิธีการ : Online ผ่าน โปรแกรม Webex

หมายเหตุ: วุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือวุฒิตามที่กำหนด สามารถใช้สิทธิลดจำนวนชั่วโมงอบรมได้กึ่งหนึ่ง

**กรุณาตรวจสอบหลักสูตรที่ท่านต้องอบรมกับทางสำนักงานคปภ. หากท่านลงทะเบียนผิดหลักสูตรหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการสมัครอบรม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการให้บริการและการคืนค่าอบรม**

 

    นอกเหนือจากนี้ ทาง BVTPA – Training ยังมีหลักสูตรหลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถรอบด้านให้แก่บุคลากรของบริษัทฯท่าน โดยท่านสามารถติดต่อเราเพื่อออกแบบหลักสูตรร่วมกันได้

 • เกมจำลองธุรกิจประกันภัย – Channel Management by Business Simulation
 • Get to know Insurance Business
 • FIT for Key Function & Insurance Risk Management
 • หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย (Underwriter Trainee)
 • หลักสูตรความรู้ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ฯลฯ

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ สมัครอบรม

เพิ่มเพื่อน

   ติดต่อฝ่าย Training เพื่อขอรับข้อเสนอบริการ

หรือฝากข้อมูลของท่านให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ

Contact Us

TOP